دختران-سطح 3-مرحله 25 المپیاد استعدادهای برتر باشگاه های شنای استان اصفهان
خانم
مناسبت: هفته بسیج
رده سنی: 5 الی 10 سال
مواد مسابقه:
33 متر کرال پشت(5 الی 10 سال)
33متر کرال سینه(5 الی 10 سال)
تاریخ مسابقه: 1401-09-16
اختتامیه و توزیع جوایز:
استان برگزار کننده: اصفهان
امتیاز داور: 1
امتیاز مربی: 1
فایل آیین نامه: PDF icon pdf--548069632_543009353 (1).pdf
نام استخر: پایگاه 4 استان اصفهان (باشگاه شنا کوثر ملک شهر)
نوع مسابقه: شنا
هزینه: 200000 تومان

مسئول برگزار کننده: علی علما زاده-09133185633
مسئول هماهنگی: اجرایی: مهرداد رئیسی پذیرش و منشی کل: ویدا دباغی

پسران-سطح 3-مرحله 26 المپیاد استعدادهای برتر باشگاه های شنای استان اصفهان
آقا
مناسبت: هفته بسیج
رده سنی: 5 الی 10 سال
مواد مسابقه:
33 متر کرال پشت(5 الی 10 سال)
33متر کرال سینه(5 الی 10 سال)
تاریخ مسابقه: 1402-09-16
اختتامیه و توزیع جوایز:
استان برگزار کننده: اصفهان
امتیاز داور: 1
امتیاز مربی: 1
فایل آیین نامه: PDF icon pdf--548069632_543009353 (1).pdf
نام استخر: پایگاه 4 استان اصفهان (باشگاه شنا کوثر ملک شهر)
نوع مسابقه: شنا
هزینه: 200000 تومان

مسئول برگزار کننده: علی علما زاده-09133185633
مسئول هماهنگی: اجرایی: مهرداد رئیسی پذیرش و منشی کل: ویدا دباغی

مسابقات جاری شنا شیرجه واترپلو شنای هنری