نام مسابقه: رکوردگیری پایان سال 1401-ویژه آقایان-رده سنی زیر 15 -پایگاه ملی اسپینر
تصویر پرسنلی مدارس شنا نام نام خانوادگی سال تولد ماه تولد روز تولد دسته خط صدم ثانیه دقیقه استان نام مسابقه و ماده
1 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر محمد مهدی غلامی 1388 05 16 1 4 70 25 0 فارس 50 متر پروانه
2 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر علیرضا عرب 1387 06 26 1 4 11 20 2 فارس 200 متر قورباغه
3 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر علیرضا عرب 1387 06 26 1 4 20 8 2 فارس 200 متر مختلط انفرادی
4 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر محمد مهدی غلامی 1388 05 16 1 4 88 56 0 فارس 100 متر پروانه
5 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر محمد مهدی غلامی 1388 05 16 1 4 11 28 0 فارس 50 متر کرال پشت
6 تهران-آکادمی ملی آزادی - حضرتی علیرضا پاینده فر 1387 01 10 1 5 60 29 0 تهران 50 متر کرال پشت
7 هرمزگان کیان شریفیان 1387 04 22 1 4 0 58 1 هرمزگان 200 متر آزاد
8 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر علیرضا عرب 1387 06 26 1 4 44 4 1 فارس 100 متر قورباغه
9 خراسان رضوی-رویال امیرعلی ثابتی 1387 03 22 1 5 85 8 1 خراسان رضوي 100 متر قورباغه
10 هرمزگان کیان شریفیان 1387 04 22 1 4 0 24 0 هرمزگان 50 متر آزاد
11 خراسان رضوی-رویال امیرعلی ثابتی 1387 03 22 1 5 70 24 0 خراسان رضوي 50 متر آزاد
12 تهران-آکادمی ملی آزادی - حضرتی محمدصدرا بهرامی 1389 04 31 1 3 29 25 0 تهران 50 متر آزاد
13 تهران-آکادمی ملی آزادی - حضرتی علیرضا پاینده فر 1387 01 10 1 4 26 15 2 تهران 200 متر کرال پشت
14 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر علیرضا عرب 1387 06 26 1 4 80 28 0 فارس 50 متر قورباغه
15 خراسان رضوی-رویال امیرعلی ثابتی 1387 03 22 1 5 65 30 0 خراسان رضوي 50 متر قورباغه
16 هرمزگان کیان شریفیان 1387 04 22 1 4 75 53 0 هرمزگان 100 متر آزاد
17 تهران-آکادمی ملی آزادی - حضرتی محمدصدرا بهرامی 1389 04 31 1 5 53 55 0 تهران 100 متر آزاد
18 فارس-شیراز-سرزمین شنا-شجاعی فر محمد مهدی غلامی 1388 05 16 1 4 10 8 2 فارس 200 متر پروانه
19 تهران-آکادمی ملی آزادی - حضرتی علیرضا پاینده فر 1387 01 10 1 4 46 1 1 تهران 100 متر کرال پشت

نتایج نهای مسابقات total